Υπηρεσία Εταιρικών Ανακοινώσεων

Εταιρεία Ελληνικών Ξενοδοχείων Α.Ε.

Η Υπηρεσία Εταιρικών Ανακοινώσεων είναι επιφορτισμένη με το έργο της τήρησης της κείμενης νομοθεσίας και με την επικοινωνία της εταιρείας με τις αρμόδιες αρχές της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και του Χρηματιστηρίου, καθώς και με άλλους αρμόδιους φορείς.