Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Μετόχων

Εταιρεία Ελληνικών Ξενοδοχείων Α.Ε.

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΛΑΜΨΑ Α.Ε. διαθέτει Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Μετόχων, η οποία έχει την ευθύνη της άμεσης και ισότιμης πληροφόρησής τους, καθώς και της εξυπηρέτησής τους σχετικά με την άσκηση των δικαιωμάτων τους – με βάση το Νόμο και το καταστατικό της εταιρείας.