Τιμή / Όγκος Συναλλαγών

Εταιρεία Ελληνικών Ξενοδοχείων Α.Ε.