Οργανόγραμμα

Εταιρεία Ελληνικών Ξενοδοχείων Α.Ε.

Η εσωτερική διάρθρωση της εταιρείας εξυπηρετεί τις λειτουργικές και ενδοεπιχειρησιακές της ανάγκες, επιτρέποντας την κάθετη και οριζόντια επικοινωνία των τμημάτων, τη γρήγορη λήψη αποφάσεων, καθώς και τον προγραμματισμό και έλεγχο λειτουργίας του συστήματος χωρίς επικαλύψεις αρμοδιοτήτων και περιττές γραφειοκρατικές διαδικασίες.

Η στρατηγική της εταιρείας χαράσσεται από το Διοικητικό Συμβούλιο και οι δραστηριότητές της υλοποιούνται από τις λειτουργικές μονάδες ως εξής: