Οικονομικές Καταστάσεις Θυγατρικών

Οι Οικονομικές Καταστάσεις Θυγατρικών Εταιρειών συμπεριλαμβάνονται στις Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις του Ομίλου.

EXCELSIOR 2017

BMP 2017

EXCELSIOR 2016

BMP 2016

MARKELIA 2016

EXCELSIOR 2015

BMP 2015

LUELLA 2015

MARKELIA 2015

EXCELSIOR 2014

BMP 2014

LUELLA 2014

MARKELIA 2014

EXCELSIOR 2013

BMP 2013

LUELLA 2013

MARKELIA 2013

EXCELSIOR 2012

BMP 2012

LUELLA 2012

MARKELIA 2012

EXCELSIOR 2011

BMP 2011

LUELLA 2011

MARKELIA 2011

EXCELSIOR 2010

BMP 2010

LUELLA 2010

MARKELIA 2010

EXCELSIOR 2009

BMP 2009

LUELLA 2009

MARKELIA 2009

EXCELSIOR 2008

BMP 2008

LUELLA 2008

MARKELIA 2008

LUELLA 2007

LUELLA 2006