Εταιρική Διακυβέρνηση

Εταιρεία Ελληνικών Ξενοδοχείων Α.Ε.

Η νέα πνοή στη φιλοσοφία διοίκησης της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΛΑΜΨΑ Α.Ε. εμπλουτίζει την πελατοκεντρική φιλοσοφία της εταιρείας και δίνει έμφαση στην εφαρμογή κανόνων λειτουργίας και την υιοθέτηση αρχών εταιρικής διακυβέρνησης, σύμφωνα με τις επιταγές της αποφ. 5 204/2000 της Ε.Κ και του Ν.3016/2002. Η διαφάνεια στην πληροφόρηση, η ανεξαρτησία στη διοίκηση και η δυναμική υποστήριξη αναπτυξιακών πρωτοβουλιών και καινοτομιών, εντός των πλαισίων αυτορυθμιζόμενου ελέγχου και διαχείρισης κινδύνων, ενισχύουν τη δημιουργία ενός σύγχρονου και αποτελεσματικού μοντέλου διακυβέρνησης, όπου η συνεισφορά όλων των ενεργά ενδιαφερόμενων ομάδων αυξάνει γεωμετρικά τη συνολική αξία της εταιρείας.

Η εταιρεία υποστηρίζεται λειτουργικά από:

  • Ευέλικτο και εξειδικευμένο ανώτατο management
  • Ενισχυμένο δίκτυο μηχανισμών διοικητικής πληροφόρησης και επικοινωνίας
  • Κώδικα Δεοντολογίας
  • Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας
  • Κανονισμό Εργασίας

Ο Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης της εταιρείας αναφέρεται στην ενότητα “Γραφείο Τύπου – Ανακοινώσεις”

Απολογισμός Εταιρικής Υπευθυνότητας 2016